Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 42 λεπτά

Απόφαση 67

Παρ, 18/05/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 67
Ημ/νια: 17/05/2018 10:38:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ78ΟΚΖΑ-0ΨΣ

Απόφαση ΔΣ 66

Παρ, 18/05/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 66
Ημ/νια: 17/05/2018 10:36:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Ο8ΟΚΖΑ-37Ι

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 17/05/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 16/05/2018 11:52:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΟΚΟΚΖΑ-Ε4Α

Απόφαση ΔΣ 65

Σάβ, 12/05/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 65
Ημ/νια: 11/05/2018 15:12:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΛΗΟΚΖΑ-34Λ

« Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου...

Παρ, 11/05/2018 - 01:00
Θέμα: « Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου με τίτλο ‘Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ΄ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι΄] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φο.Σ.Δ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ’».
Ημ/νια: 10/05/2018 09:10:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΩΔΟΚΖΑ-Σ3Γ

Απόφαση, Ομάδα Τεκμηρίωσης.

Παρ, 20/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση, Ομάδα Τεκμηρίωσης.
Ημ/νια: 19/04/2018 11:25:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΖΟΟΚΖΑ-ΡΦ9

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 19/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/04/2018 10:02:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω6Π6ΟΚΖΑ-30Ρ

Αποφαση Προέδρου

Πέμ, 19/04/2018 - 01:00
Θέμα: Αποφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/04/2018 09:53:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΤΥΟΚΖΑ-Λ1Σ

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 19/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/04/2018 09:48:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΞ8ΟΚΖΑ-9ΤΠ

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 19/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/04/2018 09:40:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΕΟΚΖΑ-Ι9Δ

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 19/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/04/2018 09:28:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ9ΜΟΚΖΑ-Τ0Τ

Ψηφισμα για ΛΑΡΚΟ

Τετ, 18/04/2018 - 01:00
Θέμα: Ψηφισμα για ΛΑΡΚΟ
Ημ/νια: 17/04/2018 13:10:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ4ΨΟΚΖΑ-26Τ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Τετ, 18/04/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 17/04/2018 10:35:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ01ΟΚΖΑ-15Φ

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 18/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 17/04/2018 10:28:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΥΩΟΚΖΑ-ΤΡΟ

Απόφαση ΔΣ

Τετ, 18/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 17/04/2018 10:22:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ10ΟΚΖΑ-4ΝΦ

Ορισμός Εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τη συγκρότηση τουΣυμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) ΠΕ Εύβοιας»

Παρ, 30/03/2018 - 01:00
Θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τη συγκρότηση τουΣυμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) ΠΕ Εύβοιας»
Ημ/νια: 29/03/2018 11:09:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΧΕΟΚΖΑ-ΓΘΦ

Απόφαση προέδρου

Σάβ, 24/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση προέδρου
Ημ/νια: 23/03/2018 09:42:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 73ΣΟΟΚΖΑ-71Τ

Απόφαση προέδρου

Πέμ, 22/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση προέδρου
Ημ/νια: 21/03/2018 14:05:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΖ5ΟΚΖΑ-284

Απόφαση Πρόεδρου

Πέμ, 22/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 21/03/2018 13:58:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΡΒΟΚΖΑ-ΠΥ3

Απόφαση 60 ΔΣ

Τετ, 21/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 60 ΔΣ
Ημ/νια: 20/03/2018 13:07:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Λ0ΟΚΖΑ-8ΣΓ

Σελίδες