Ροή Άρθρων

ΨΗΦΙΣΜΑ για την αποδυνάμωση των Υπηρεσιών των Δήμων λόγω της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                               Λαμία,  18/04/2019

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                   Αρ. πρωτ: 332

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35100

τηλ.: 22310 27368

fax : 22310 24428

Ε-mail : info@pedstereas.gr

Προς : 

1. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

κα. Ξενογιαννακοπούλου

2. Υπουργό Εσωτερικών,

κ. Χαρίτση

3. ΜΜΕ

Κοιν:

1. Πρόεδρο ΚΕΔΕ, κ. Πατούλη 

2.  ΔΣ ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

3.  Δημάρχους Στερεάς Ελλάδας

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

για την αποδυνάμωση των Υπηρεσιών των Δήμων λόγω της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας συνεδρίασε, σήμερα την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Π.Ε.Δ.,  στη Λαμία, μετά την με αρ. πρωτ.: 310/11-04-2019 πρόσκληση του κου Υπερήφανου Λουκά, Δημάρχου Ορχομενού και Προέδρου του Δ.Σ., σε νόμιμη απαρτία, διότι από τα είκοσι ένα (21) μέλη ευρέθησαν παρόντα δεκατέσσερα (14).

Κατά την 5η/2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας τέθηκε προς συζήτηση η αρίθμ. 42/2019 Απόφαση/ Ψήφισμα του Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με το οποίο ουσιαστικά δηλώνεται ότι ο Δήμος αδυνατεί πλέον να λειτουργήσει καθώς οι τέσσερις (4) υπάλληλοι της Τεχνικής του Υπηρεσίας συμμετείχαν στην κινητικότητα και πλέον αποχωρούν, στο σύνολό τους, από τον Δήμο.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Υπερήφανος τόνισε: «Το νέο σύστημα κινητικότητας είναι σε κάποιες περιπτώσεις ευεργετικό για τους υπαλλήλους, αλλά και καταστροφικό για τους Δήμους και κυρίως τους μικρούς, τους μειονεκτικούς και τους απομακρυσμένους. Είναι απαράδεκτο να μη ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Προέλευσης για τη μετάταξη ενός υπαλλήλου. Είναι απαράδεκτο να αποψιλώνεται μια Υπηρεσία και τα τίθεται εν αμφιβόλω η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και η κανονικότητα των τοπικών κοινωνιών και να  μηδενίζονται οι όποιες προσπάθειες για την ανάπτυξη της περιοχής και την καλυτέρευση της καθημερινότητας. Θα πρέπει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να θέσει άμεσα ασφαλιστικές δικλείδες για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των Δήμων για να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα Μέλη του Δ.Σ. αναφέροντας παρόμοια προβλήματα που παρουσιάζονται στους Δήμους τους, τα οποία με τον καιρό οξύνονται. Σύντομα μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, το ίδιο πρόβλημα θα έχουν και μεγαλύτεροι Δήμοι, καθώς οι αρμοδιότητες και τα αντικείμενα συνεχώς αυξάνονται, ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει και πολλοί εργαζόμενοι επιλέγουν τη μετάταξη σε άλλο φορέα.

Με βάση τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας  αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.

 

Ψήφισμα της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την αποδυνάμωση των Υπηρεσιών των Δήμων λόγω της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’) για το «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, καθιερώθηκε το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από μια δημόσια υπηρεσία σε άλλη, με μετάταξη ή απόσπαση.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4440/2016, ρητώς αναφέρεται ότι: «Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4590/2019 και ισχύει από 7/2/2019, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται η απλή γνώμη του αρμοδίου οργάνου για τον διορισμό και όχι η σύμφωνη γνώμη του, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει το στελεχιακό και υπαλληλικό δυναμικό, που θα του επιτρέπει να είναι αρχικά λειτουργικός και στη συνέχεια αποτελεσματικός.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας καταλήγει στα εξής:

  1. Στηρίζει το δίκαιο αίτημα του Δήμου Αγράφων και των υπόλοιπων Δήμων της Περιφέρειας, που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.
  2. Ζητά την τροποποίηση του Νόμου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ούτως ώστε να καταστεί υποχρεωτική η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Προέλευσης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, για την εκτέλεση μιας μετάταξης ή απόσπασης.
  3. Θεωρεί ότι τα αρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να προβούν άμεσα σε ενέργειες και παροχή κινήτρων για τη στελέχωση των μικρών και μειονεκτικών Δήμων, οι οποίοι έχουν φθάσει πλέον σε σημείο ασφυξίας.
  4. Δηλώνει ότι η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας είναι έτοιμη να συνδράμει με όποιον τρόπο της ζητηθεί για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και ουσιαστικά η ίση μεταχείριση των πολιτών.

  

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

  

 

Ακριβές Αντίγραφο

18 – 04– 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

 

 

 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ