Ροή Άρθρων

14η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων (OpenDays): Έναρξη εγγραφών

PDF μορφή

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων στην 14η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Περιφερειών και των Πόλεων από τις 8 Ιουλίου ενώ θα ολοκληρωθούν στις 26 Σεπτεµβρίου.

Οι φετινές εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν από 10-13 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες µε θεµατικό τίτλο "Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις για µια Βιώσιµη, Χωρίς Αποκλεισµούς Ανάπτυξη", και θα εστιαστούν σε τρεις θεµατικές προτεραιότητες:

«∆ιαρκής και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη»: Ποιες είναι οι νέες ευκαιρίες για τις περιφέρειες και τις πόλεις για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης µε δεδοµένη τη διεθνοποίηση των οικονοµιών της Ευρώπης; Και ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες προσέλκυσης νέων παραγωγικών επενδύσεων στον 21ο αιώνα; Ποιες περιφέρειες και πόλεις είναι σήµερα πιο επιτυχηµένες στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και σε ποια βάση; Στόχος αυτής της προτεραιότητας είναι να αναλυθούν οι νέες ευκαιρίες που συνδέονται µε την καινοτοµία, µε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την ανάπτυξη της οικονοµίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα και την κυκλική οικονοµία, καθώς και την έξυπνη εξειδίκευση.

«Χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη»: Πώς µπορεί η αγορά εργασίας και οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης για τις µειονεκτούσες οµάδες του πληθυσµού να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν σε τοπικό επίπεδο; Ποια είναι τα µέτρα για τη δηµιουργία πολύ µικρών επιχειρήσεων; Ποιες περιφέρειες και πόλεις είναι σήµερα πιο «φιλικές προς την αυτο-απασχόληση»; Στόχος της εν λόγω θεµατικής είναι να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τις πόλεις να µοιραστούν µεταξύ άλλων τις εµπειρίες τους στην αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης µέσω και της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ.

«Απλοποίηση των κανόνων των Ε∆ΕΤ»: Ποια είναι η εµπειρία και οι καλές πρακτικές των περιφερειακών και εθνικών αρχών στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταµείων (Ε∆ΕΤ); Πώς µπορεί η διαχείριση των προγραµµάτων να είναι πιο αποδοτική και αποτελεσµατική, πώς µπορεί να απλοποιηθεί; Πώς να οικοδοµήσουµε διοικητική και εκτελεστική ικανότητα; Στο πλαίσιο της ανωτέρω θεµατικής θα αναλυθούν θέµατα βέλτιστων πρακτικών στην αστική ανάπτυξη, στην αξιοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων εδαφικής επένδυσης κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικιτικής Ανασυγκρότησης.