Ροή Άρθρων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

PDF μορφή

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                     Λαμία   27/11/2020

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                              Αρ. πρωτ:  788

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

 

Λαμία – 35100

 

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

:

:

22310 27368

22310 24428

info@pedstereas.gr

 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις   διατάξεις   του   άρθρου   282 του   Ν.   3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/07-06-2010) όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α’182/22-8-2011), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3274/04, όπως ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις της παρ 7 άρθρο 163 Ν. 3584/07, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 6. Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συμβούλου για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του έργου του Πρόεδρου και των οργάνων διοίκησης της σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης θεμάτων και δράσεων των συγχρηματοδοτούμενων ή των χρηματοδοτούμενων με εθνικούς πόρους προγραμμάτων.
 7. Την αριθμ. 787/27-11-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Φορέα για τον σκοπό αυτό.

 Γνωστοποιεί

 την πρόθεση του για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης.

 Αντικείμενο  του Ειδικού Συμβούλου θα είναι η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου του Πρόεδρου και των οργάνων διοίκησης της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης θεμάτων και δράσεων των συγχρηματοδοτούμενων ή των χρηματοδοτούμενων με εθνικούς πόρους προγραμμάτων.

 Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Ειδικού Συμβούλου, όπως προσδιορίζονται από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας έχουν ως τα εξής:

«Ο Ειδικός Σύμβουλος έχει συμβουλευτικό έργο και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της Π.Ε.Δ., τον οποίο  έχει οριστεί να εξυπηρετήσει.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Υπόκειται απευθείας στην αρμοδιότητα του Προέδρου, για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.

Ειδικότερα, παρέχει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που αφορούν ιδίως στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών της Π.Ε.Δ.».

 Οι   ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου   μέρους   του   ν.   3584/07   (άρθρα   11   έως   και   17).     Για   τα   γενικά   προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε. (προκειμένου για τίτλους αλλοδαπής αρκεί η βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας).

Γ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2 – lower)

Δ)  Αποδεδειγμένη γνώση   χειρισμού   Η/Υ  στα   αντικείμενα:   α)   επεξεργασίας   κειμένων,   β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Ε) Αποδεδειγμένη   επαγγελματική   εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον σχεδιασμό και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ή εθνικών προγραμμάτων και προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτούνται:

-Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια   της   εξειδικευμένης   εμπειρίας.   Οι   μισθωτοί   του   δημοσίου   τομέα   μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

-  Για   τους   ελεύθερους   επαγγελματίες,   με   χωριστή   από   την   αίτηση,   υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Οι αποδοχές του/της καθορίζονται από το άρθρο 9: Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ Α’176/16.12.2015).

 Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ακολουθεί τη θητεία του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας.

 Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών.
 4. Φωτοαντίγραφο κρατικού πιστοποιητικού ή επικυρωμένο αντίγραφο ελληνικής μετάφρασης πτυχίου γνώσης αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2 – lower).
 5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα απαιτούμενα από την παρούσα γνωστικά αντικείμενα.
 6. Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του/της ενδιαφερόμενου/ης στα ανωτέρω αντικείμενα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την απόδειξη της εμπειρίας για μισθωτούς ή ελεύθερους επαγγελματίες ή σχετική βεβαίωση (για δημοσίους υπαλλήλους), όπως περιγράφηκε παραπάνω.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   από   τις   διατάξεις   των   άρθρων   11-17   του   Ν.   3584/07   και   πιο συγκεκριμένα :

I. ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,

II.   ότι   δεν   έχει   καταδικαστεί   για   κακούργημα   και   σε   οποιαδήποτε   ποινή   για   κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση,   καθώς   και   για   οποιοδήποτε   έγκλημα   κατά   της   γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

III. ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

IV. ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.

V. ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

VI. ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί του από αυτές (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ).

 Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου, θα ενεργηθεί με απόφαση του Προέδρου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο.

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier, στην ακόλουθη διεύθυνση: Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου, 35132 - Λαμία, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Επισημαίνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος ή το αποδεικτικό αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογηθούν.

 Η Γνωστοποίηση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στον διαδικτυακό τόπο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας (www.pedstereas.gr), στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο aitisi_gia_eidiko_symvoylo_-_2020.docx15.51 KB
PDF icon oxmkokza-3yps_1.pdf663.04 KB